Όροι Χρήσης Ηλεκτρονικού Καταστήματος

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

O ιστότοπος «mybarista.gr» είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «ιστότοπος»), που δημιούργησε και λειτουργεί η μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία: LEMOR G.S.E. ΜΟΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και το διακριτικό τίτλο «LEMOR G.S.E. ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.», που εδρεύει στην οδό Ποσειδώνος, περιοχή Βιολί Χαράκι Ρεθύμνου, με Α.Φ.Μ.: 998162519 της Δ.Ο.Υ. Ρεθύμνου και με αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 022134950000, E-mail: info@mybarista.gr και Τηλ.: 28310-55908.

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία μέσω της φόρμας επικοινωνίας, που βρίσκεται στην κεντρική σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος και στην τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 28310-55908.

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος mybarista.gr, καθορίζοντας τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών του ως άνω ηλεκτρονικού καταστήματος.

Κάθε χρήστης, που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (καλούμενος εφεξής και χάριν συντομίας «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή «πελάτης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών), θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα το σύνολο των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων (καλούμενους εφεξής και χάριν συντομίας «όροι χρήσης και λειτουργίας»), τους οποίους καλείται να αναγνώσει, πριν από οποιαδήποτε συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, διαδικασίες και πολιτικές, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου, καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος και συναλλαγών από αυτό, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Κατά την πρώτη μετά την αλλαγή και τροποποίηση των ανωτέρω, είσοδο του Χρήστη στο λογαριασμό του εμφανίζεται στην οθόνη του ηλεκτρονικού του υπολογιστή σχετικό παράθυρο, που τον ενημερώνει για τις αλλαγές. Εάν συμφωνεί και αποδέχεται αυτές, καλείται να πατήσει κλικ στο αντίστοιχο στο εικονίδιο με την ένδειξη «Συμφωνώ με τις τροποποιήσεις και αποδέχομαι το περιεχόμενό τους ανεπιφύλακτα». Σχετικό επιβεβαιωτικό μήνυμα της συναίνεσής του θα αποσταλεί στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

Εάν δεν συμφωνεί με τις αλλαγές, δεν θα μπορεί πλέον να υποβάλει παραγγελίες και να προβεί σε αγορές μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Του δίδεται προθεσμία 10 ημερών μετά το πέρας της οποίας ο λογαριασμός του θα απενεργοποιηθεί και τα δεδομένα του θα διαγραφούν.

Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

Πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα

H Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών, που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η Εταιρεία, στα πλαίσια της καλής πίστης, μεριμνά για την ακρίβεια των λοιπών πληροφοριών με τους όρους και επιφυλάξεις, που διατυπώνει στους όρους χρήσης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις πληροφοριών ή δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους. Γνωστοποιείται στους πελάτες ότι οι πληροφορίες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων διατίθενται απευθείας από τους προμηθευτές. Η Εταιρεία σε περίπτωση σφάλματος παραδρομής στις πληροφορίες αυτές των προμηθευτών, δεν δεσμεύεται και δεν ευθύνεται, αναλαμβάνει όμως, μόλις διαπιστωθεί το σφάλμα να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για τη διόρθωση.

Περιορισμός ευθύνης

Η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα καταβάλει με βάση την καλή πίστη, κάθε προσπάθεια για την καλή εκτέλεση των συναλλαγών. Η Εταιρεία δηλώνει ότι δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών με βάση τους όρους χρήσης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος, ομοίως από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία.

Η Εταιρεία μεριμνά για τη συνεχή, τακτική μηχανογραφική ενημέρωση της διαθεσιμότητας των προϊόντων και υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος. Εκ προοιμίου δηλώνει ότι λόγω του απαραίτητου χρόνου, που απαιτείται για την ενημέρωση του συστήματος, καθώς και λόγω περιστασιακού σφάλματος παραδρομής, είναι πιθανόν η ένδειξη διαθεσιμότητας ενός προϊόντος/υπηρεσίας να μην είναι, παρά τις προσπάθειές της, ακριβής κατά το χρόνο που ένας πελάτης ελέγχει ένα προϊόν/υπηρεσία ή επιχειρεί παραγγελία. Επίσης παρά την επιμέλεια που επιδεικνύει, η Εταιρεία δεν μπορεί να αποκλείσει την περίπτωση που προϊόντα με ένδειξη «διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας» ή «αναμένεται σύντομα» ή άλλη παρεμφερή διατύπωση που υποδηλώνει ότι αναμένεται παράδοση από προμηθευτή, δεν παραδοθούν τελικά από τον προμηθευτή μας για λόγους που αφορούν μόνον τον ίδιο ή παραδοθούν με καθυστέρηση. Για τους λόγους αυτούς η Εταιρεία δηλώνει στους επισκέπτες και πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος, ότι η ένδειξη διαθεσιμότητας που έχει ενημερωτικό χαρακτήρα, μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να μην είναι ακριβής για λόγους τεχνικούς ή παραδρομής, και ότι η διαθεσιμότητα του είδους θα επιβεβαιώνεται με το σχετικό μήνυμα περί αποδοχής της παραγγελίας του πελάτη. Ο κάθε επισκέπτης ή πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται τις εδώ άνω παραδοχές και μόνον υπό τον όρο αυτό προχωρεί σε παραγγελία ή συναλλαγή. Για τους λόγους αυτούς, η Εταιρεία δεν εγγυάται την ανυπαρξία σφάλματος ή αστοχίας στην ένδειξη της διαθεσιμότητας των προϊόντων/υπηρεσιών, όπως εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, δεσμεύεται όμως, στα πλαίσια της καλής πίστης, σε περίπτωση που υποβληθεί παραγγελία και η ένδειξη διαθεσιμότητας είναι για οποιοδήποτε λόγο ανακριβής για τους παραπάνω λόγους ή μεταβληθεί, να ενημερώνει σχετικά τον ενδιαφερόμενο πελάτη προτείνοντάς του εναλλακτικές λύσεις (μεγαλύτερη αναμονή για την παραλαβή του προϊόντος εφόσον συμφωνεί, αγορά άλλου προϊόντος, ακύρωση παραγγελίας κλπ). Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία δεν υπέχει καμία περαιτέρω υποχρέωση ή ευθύνη.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενό του όσον αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), “όπως ακριβώς έχουν”, όπως αυτό παραλαμβάνεται από τους προμηθευτές. Εφόσον η Εταιρεία έχει θέσει υπόψη των πελατών τα ανωτέρω, που αποτελούν βασικούς όρους για τη συναλλαγή με το ηλεκτρονικό κατάστημα, δηλώνει ότι δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί πελάτης ή επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τις πληροφορίες των προϊόντων, με την ένδειξη διαθεσιμότητας, με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε πληροφορίες προϊόντων/υπηρεσιών ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Η Εταιρεία δηλώνει ότι στην εκπλήρωση του συνόλου των δεσμεύσεων, που αναλαμβάνει με βάση τους όρους χρήσης και λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος, είναι πιθανόν να υπάρξουν εύλογες καθυστερήσεις ή ματαιώσεις, εξαιτίας συνθηκών ανώτερης βίας ή όταν η καθυστέρηση οφείλεται σε γεγονός, που βρίσκεται εκτός του επιχειρηματικού ελέγχου της Εταιρείας, όπως ενδεικτικά είναι σεισμοί, ακραία καιρικά φαινόμενα, πανδημίες (ενδεικτικά η πανδημία COVID 19 κλπ), στάσεις, εξεγέρσεις, αποφάσεις αρμοδίων Αρχών, που περιορίζουν τη δραστηριότητα των εμπλεκομένων στην εκτέλεση των παραγγελιών και πωλήσεων φορέων και υπηρεσιών, ματαίωση εκτέλεσης παραγγελίας από χονδρέμπορο-προμηθευτή της Εταιρείας χωρίς υπαιτιότητα της Εταιρείας κλπ. Η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή των πελατών, όμως δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις ή προσωρινή αδυναμία της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της από τις παραπάνω αιτίες.

Έκτακτες συνθήκες ανώτερης βίας είναι πιθανόν να δυσχεράνουν και να προκαλέσουν καθυστερήσεις στη δυνατότητα επικοινωνίας των πελατών με την Εταιρεία μέσω τηλεφώνου ή μέσω της φόρμας επικοινωνίας του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η Εταιρεία δεσμεύεται ακόμα και σε συνθήκες ανώτερης βίας να δέχεται και διαχειρίζεται τις επικοινωνίες των πελατών με σειρά χρονικής προτεραιότητας.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας    

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η Εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

1. ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος, εφόσον επιθυμεί να υποβάλει παραγγελία πρέπει προηγουμένως να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα και να δημιουργήσει σχετικό λογαριασμό επιλέγοντας τη σχετική εντολή «Σύνδεση – Εγγραφή» στο άνω δεξιό άκρο της αρχικής σελίδας με βάση τις οδηγίες που παρέχονται από το κατάστημα (λήψη username και password), ώστε εν συνεχεία να αναγνωρίζεται και να ταυτοποιείται από το κατάστημα, για λόγους ασφαλείας των συναλλαγών του στο μέλλον.

Τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης για την εγγραφή του πρέπει να είναι αληθή και ακριβή. Απαγορεύεται η χρήση προσωπικών στοιχείων και δεδομένων τρίτων προσώπων (φυσικών ή νομικών).

Κατά την ολοκλήρωση της εγγραφής ο χρήστης θα λάβει σχετικό μήνυμα επιβεβαίωσης στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχει υποδείξει κατά τη συμπλήρωση της φόρμας εγγραφής.

2. ΣΥΝΔΕΣΗ

Για την είσοδο στο λογαριασμό του ο χρήστης απαιτείται να εισάγει στα σχετικά πεδία του μενού «Σύνδεση – Εγγραφή» την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον κωδικό του.

3. ΤΡΟΠΟΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

α. ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

Για την υποβολή ηλεκτρονικής παραγγελίας ο εγγεγραμμένος χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος οφείλει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

 • να επιλέξει προϊόν/προϊόντα στο «καλάθι» του.
 • να επιλέξει τον σύνδεσμο «Ολοκλήρωση παραγγελίας».
 • να συμπληρώσει τα απαιτούμενα στοιχεία και στην συνέχεια, εφόσον έχει αποδεχθεί τους όρους χρήσης, να επιλέξει τον κουμπί «Καταχώρηση παραγγελίας».

Ο χρήστης με την «καταχώρηση της παραγγελίας» καταρτίζει την παραγγελία του και την αποστέλλει στην Εταιρεία. Η αποστολή της παραγγελίας προς έγκριση προς την Εταιρεία αποτελεί υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης με την Εταιρεία και ρητή δήλωση αποδοχής και συναίνεσης για όλες τις χρεώσεις που στην παραγγελία διαλαμβάνονται εκ μέρους του χρήστη/πελάτη. Αν δεν υπάρχει συναίνεση, ο πελάτης δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής.

β. ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ  ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο info@mybarista.gr.

γ. ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

Στο τηλέφωνο 28310 55908.

δ. ΜΕ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Που εδρεύει στην οδό Ποσειδώνος, περιοχή Βιολί Χαράκι Ρεθύμνου, Τ.Κ. 741.00

4. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κάθε παραγγελία του χρήστη/πελάτη, ακολουθείται πάντοτε από αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή/και τηλεφωνικό γραπτό μήνυμα, σε διάστημα λίγης ώρας, εκ μέρους της Εταιρείας, που περιλαμβάνει την επιβεβαίωση της λήψης της παραγγελίας και επαναλαμβάνει το περιεχόμενό της, όπως το απέστειλε ο χρήστης/πελάτης. Η ηλεκτρονική αυτή αλληλογραφία εκ μέρους της Εταιρείας, αποτελεί μόνον επιβεβαίωση ότι η παραγγελία έχει παραληφθεί με το περιεχόμενο που αναφέρεται και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας ή συνομολόγηση όρων πώλησης. Καμία τροποποίηση ή αναθεώρηση της παραγγελίας δεν γίνεται δεκτή αν δεν αποτυπωθεί εγγράφως και δεν αποσταλεί από τον πελάτη/χρήστη και παραληφθεί από την Εταιρεία. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας μπορεί να γίνει και τηλεφωνικώς, εφόσον συναινεί ο πελάτης και στην περίπτωση που απαιτείται επανεξέταση και αναθεώρηση των όρων της παραγγελίας του χρήστη/πελάτη, λόγω σφάλματος παραδρομής ή ανακρίβειας στην αναγραφόμενη τιμή στις ιδιότητες ή στη διαθεσιμότητα των προϊόντων/υπηρεσιών.

5. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Κατόπιν της επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας, η Εταιρεία προβαίνει σε επεξεργασία της παραγγελίας του πελάτη, που επέχει θέση πρότασης προς σύναψη σύμβασης, με επιβεβαίωση της ορθότητας του περιεχομένου της ως προς τις αναγραφόμενες τιμές (απουσία σφάλματος στην τιμή κλπ) και την ορθότητα των στοιχείων της ως προς τη διαθεσιμότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών.

Εφόσον δεν διαπιστωθεί απόκλιση ή σφάλμα, που να απαιτεί διόρθωση και επικοινωνία και ενημέρωση του πελάτη, η Εταιρεία αποδέχεται την παραγγελία και με νέα ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail), στο οποίο θα αναφέρονται με λεπτομέρεια όλα τα στοιχεία της παραγγελίας του: το συγκεκριμένο προϊόν προσδιορισμένο σε είδος (π.χ. μηχανή espresso) και λοιπά χαρακτηριστικά (μάρκα, μοντέλο), η ποσότητα, ο κωδικός του προϊόντος, η τιμή του κάθε προϊόντος, πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, συνολικό κόστος, στοιχεία προμηθευτή, τηλέφωνα επικοινωνίας, ενημερώνει τον πελάτη για την αποδοχή και του γνωστοποιεί το μέσο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του περιεχομένου της παραγγελίας, και την πορεία της προετοιμασίας της προς παράδοση/αποστολή, καθώς και τον εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης των προϊόντων/υπηρεσιών.

Στη συνέχεια η Εταιρεία αποστέλλει το προϊόν στον πελάτη ανάλογα με τον τρόπο παράδοσης, που έχει επιλέξει.

Η επεξεργασία της παραγγελίας γίνεται από Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 09:00 – 21:00.

Αν διαπιστωθεί σφάλμα στην τιμή ή απόκλιση όσον αφορά τη διαθεσιμότητα του είδους (για λόγους συστήματος ή σφάλματος παραδρομής για τα οποία η Εταιρεία εκ προοιμίου δηλώνει ότι δεν φέρει ευθύνη) και αν εκκρεμεί το ζήτημα αποδοχής εκ μέρους του πελάτη επιπλέον επιβάρυνσης εξόδων αποστολής, ακολουθεί επικοινωνία με τον χρήστη/πελάτη και γίνεται εκ νέου επεξεργασία της παραγγελίας και συμφωνία πάντα πριν από την τελική έγκριση της παραγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας με τηλεφωνική ή ηλεκτρονική επικοινωνία με τον πελάτη. Σε περίπτωση μη συμφωνίας με τον χρήστη/πελάτη, τα μέρη εκατέρωθεν επιφυλάσσονται του δικαιώματος ακύρωσης της παραγγελίας αζημίως. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση με βάση την αρχή της καλής πίστης και τις συνήθειες των συναλλαγών, να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή αποτυπώνεται στην παραγγελία, λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, με τιμή εσφαλμένη δηλαδή διαφορετική από την ισχύουσα με βάση την τιμολογιακή πολιτική της για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο λάθος στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνον των παραγγελθέντων ειδών, τότε η παραγγελία ισχύει κανονικά για τα υπόλοιπα είδη μόνον και θεωρείται μη γενομένη για τα είδη στα οποία διαπιστώθηκε σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, θα χρησιμοποιηθούν σαν σύνολο και έχουν παρακολουθηματικό χαρακτήρα το ένα με το άλλο και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η Εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία. Καμία πρόσθετη χρέωση στην παραγγελία δεν βαρύνει τον πελάτη χωρίς τη ρητή συναίνεσή του.

Σε περίπτωση αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών, η μη απόκρουσή τους ή παράλειψη επιστροφής τους και η αδιαφορία του πελάτη δεν ερμηνεύεται σε καμία περίπτωση σαν συναίνεση, αποδοχή τους ή δήλωση βούλησης για αγορά τους. Σε περίπτωση που του ζητηθεί επιστροφή εκ μέρους της Εταιρείας και αυτός βραδύνει να παραδώσει τα είδη προς επιστροφή για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) εργασίμων ημερών τότε η άρνησή του αυτή συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των ειδών και τα είδη θεωρούνται πωληθέντα στον πελάτη και αυτός οφείλει να καταβάλει την αξία τους μετρητοίς.

Ο πελάτης επίσης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας του είτε τηλεφωνικά (τηλ.: 2831055908), είτε στέλνοντας email στο info@mybarista.gr

6. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο πελάτης δηλώνει ότι αποδέχεται τις τιμές των προϊόντων, όπως αυτές παρατίθενται στο mybarista.gr, και στο εκάστοτε προϊόν που επιλέγει, ως και το συνολικό ποσό, που προκύπτει με το συνυπολογισμό λοιπών οικονομικών επιβαρύνσεων (κόστους αποστολής, φόρων και κάθε άλλη δαπάνη). Η κάθε επιμέρους οικονομική επιβάρυνση παρουσιάζεται με σαφή και ευκρινή τρόπο στους πελάτες.

Εάν οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, τότε σας ενημερώνουμε με σαφή και ευκρινή τρόπο ότι μπορεί να απαιτηθούν πρόσθετες δαπάνες. Ο πελάτης δηλώνει με τη αποδοχή των όρων χρήσης του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος ότι εάν προχωρήσει στην οριστική υποβολή της παραγγελίας αποδέχεται και συμφωνεί με όλες τις πρόσθετες επιβαρύνσεις και δαπάνες.

Εάν ο πελάτης δεν συμφωνεί με το συνολικό κόστος ή τις επιμέρους ή πρόσθετες επιβαρύνσεις αγοράς των προϊόντων ή του προϊόντος που έχει επιλέξει, ΔΕΝ πρέπει να προχωρήσει στην οριστική υποβολή / ολοκλήρωση της παραγγελίας.
Σημειωτέων, ότι μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της παραγγελίας από τον πελάτη, το συνολικό κόστος ειδικώς αναλυμένο αποστέλλεται και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του.

Η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να μεταβάλει τις τιμές των προϊόντων κατά τη διακριτική της ευχέρεια οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη (με εξαίρεση τις περιπτώσεις που δεσμεύεται για συγκεκριμένη τιμολόγηση προϊόντος/υπηρεσίας για ορισμένο διάστημα, όπως π.χ. σε προσφορά, που διαφημίζεται για συγκεκριμένη διάρκεια χρόνου χωρίς τον όρο «μέχρις εξαντλήσεως αποθεμάτων» κλπ). Η τοποθέτηση ενός προϊόντος στο «καλάθι» του χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος υποδηλώνει ενδιαφέρον του πελάτη για το συγκεκριμένο προϊόν μόνον και δεν αποτελεί παραγγελία ή αγορά του είδους. Άρα η τιμή ενός προϊόντος/υπηρεσίας είναι πιθανόν να μεταβάλλεται ελεύθερα ακόμα και αν έχει τοποθετηθεί το προϊόν ή η υπηρεσία στο καλάθι του χρήστη/πελάτη. Η τιμή οριστικοποιείται με την αποδοχή (και όχι απλώς με την παραλαβή) της παραγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας.

Επίσης, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα, χωρίς χρονικό ή άλλο περιορισμό, να θέτει προσφορές προϊόντων και να προβαίνει σε εκπτώσεις.

7. ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πληρωμή για την αγορά προϊόντων γίνεται σε ευρώ.

Διατίθενται τέσσερις εναλλακτικοί τρόποι πληρωμής:

α. Με Πιστωτική ή Χρεωστική Κάρτα: Η πληρωμή για την αγορά προϊόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί με πιστωτική, χρεωστική κάρτα ή προπληρωμένη κάρτα των Ελληνικών τραπεζικών ιδρυμάτων.

Με τη χρεωστική και την πιστωτική κάρτα η εξόφληση γίνεται εφάπαξ.

β. Με Τραπεζική Πληρωμή: Ο πελάτης μπορεί να καταθέσει τα χρήματα σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς της εταιρείας μας, που παρέχονται σε αυτόν κατά τη διαδικασία της επιλογής του τρόπου πληρωμής, όταν θέτει την παραγγελία του. Η κατάθεση μπορεί να γίνει είτε ηλεκτρονικά μέσω των αντίστοιχων ιστοχώρων των τραπεζών με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία μας, είτε με κατάθεση στα κατά τόπους υποκαταστήματα των τραπεζών. Στην περίπτωση της κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό, η παραγγελία γίνεται αποδεκτή από εμάς και ο πελάτης λαμβάνει αντίστοιχο επιβεβαιωτικό μήνυμα, αμέσως μόλις επιβεβαιώσουμε την πίστωση του λογαριασμού της εταιρείας μας με το αντίτιμο της αγοράς των παραγγελθέντων προϊόντων. Μετά την κατάθεση ο πελάτης υποχρεούται να στέλνει το αποδεικτικό κατάθεσης και τον αριθμό παραγγελίας .

γ. Με αντικαταβολή, ήτοι εξόφληση με μετρητά κατά την παράδοση της παραγγελίας, όταν η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη: Εάν ο πελάτης επιλέξει την αποστολή του προϊόντος με αντικαταβολή, τότε το προϊόν αποστέλλεται στον τόπο που θα επιλέξει ο ίδιος και η καταβολή του αντιτίμου της αγοράς από τον πελάτη γίνεται στον εξωτερικό συνεργάτη της εταιρείας μας, που έχει αναλάβει τη μεταφορά και παράδοση του προϊόντος. Ο πελάτης οφείλει να επιδείξει στο πρόσωπο που θα παραδώσει το προϊόν την αστυνομική του ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο από το οποίο μπορεί να διαπιστωθεί η ταυτότητά του.

Επισημαίνεται ότι η αντικαταβολή γίνεται μόνο με μετρητά και είναι δεκτή για ποσά έως 500€, ενώ αποκλείεται για μεγαλύτερα ποσά. Σε περίπτωση τιμολογίου η αντικαταβολή δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το ποσό των 500€ καθαρή αξία άνευ ΦΠΑ.

δ. Με Paypal: To www.barista.gr συνεργάζεται για πληρωμές με το paypal, επιλέξτε το paypal αν έχετε υπόλοιπο στον λογαριασμό σας στο paypal και κάντε εύκολα και γρήγορα μεταφορά χρημάτων.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία μας δεν επεξεργάζεται, δεν αποθηκεύει και δεν υπέχει καμία ευθύνη για τυχόν παράνομη συλλογή ή επεξεργασία δεδομένων του πελάτη, που συντελείται από τις Τράπεζες, τους διαδικτυακούς τόπους μέσω των οποίων πραγματοποιείται η καταβολή του αντιτίμου των αγορών.

Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη των στοιχείων των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών του και των άλλων τραπεζικών του στοιχείων. Τεκμαίρεται ότι οποιαδήποτε καταβολή ποσού για την αγορά και πληρωμή του αντιτίμου των προϊόντων γίνεται από το νόμιμο κάτοχο των πιστωτικών/χρεωστικών καρτών.

Η εταιρεία μας εκδίδει το σχετικό φορολογικό παραστατικό πώλησης (τιμολόγιο ή απόδειξη) για κάθε παραγγελία, το οποίο είτε θα συμπεριλαμβάνεται στη συσκευασία του προϊόντος, που θα αποσταλεί στον πελάτη, είτε θα αποστέλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο στον πελάτη.

Σημειωτέων ότι η ολοκλήρωση της παραγγελίας, η οποία προϋποθέτει τόσο την επιλογή συγκεκριμένου/ων προϊόντος/ων όσο και την επιλογή συγκεκριμένου τρόπου πληρωμής από τους ως άνω αναφερόμενους, συνεπάγεται την οικονομική δέσμευση του πελάτη και την υποχρέωση πληρωμής. Για το λόγο αυτό, το πεδίο με την ένδειξη «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ» φέρει ευανάγνωστη σήμανση που αναγράφει τις λέξεις «παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής».

8. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Εφόσον το συγκεκριμένο προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο και δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι μόνιμης ή προσωρινής αναστολής της πώλησής του, η παράδοσή του θα γίνεται στην υποδειχθείσα από τον πελάτη διεύθυνση εντός της Ελλάδας μέσα σε 1-3 εργάσιμες ημέρες από την υποβολή της παραγγελίας και την επιβεβαίωση ότι το προϊόν είναι διαθέσιμο.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η παράδοση του προϊόντος μπορεί να διαρκέσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

ΑΦΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΘΕΙ Η ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΗΣ ΤΡΟΠΟΥΣ :

α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ COURIER

β. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

 

α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ COURIER

Η παράδοση των προϊόντων γίνεται μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών με τις οποίες συνεργάζεται η εταιρεία μας με σκοπό τη βέλτιστη διεκπεραίωση της διαδικασίας αποστολής. Το επιλεγμένο προϊόν θα βρίσκεται στον τόπο που έχει υποδείξει ο πελάτης κατά την υποβολή της παραγγελίας και εντός του χρονικού διαστήματος που του γνωστοποιείται.

Οι εταιρείες ταχυμεταφορών με τις οποίες συνεργαζόμαστε, διαθέτουν σύστημα εντοπισμού της πορείας των αποστολών. Για την κάθε αποστολή, δίδεται ένας συγκεκριμένος αριθμός αναφοράς (tracking number). Ο εν λόγω αριθμός αποστέλλεται στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στον αριθμό κινητού τηλεφώνου  που υπέδειξε ο πελάτης, ο οποίος θα μπορεί να ενημερώνεται για την πορεία της αποστολής του προϊόντος.

Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην παράδοση προϊόντων, εκτός εάν οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια αυτής και για λόγους ανωτέρας βίας.

Η παράδοση μέσω courier πραγματοποιείται σε όλη την Ελλάδα  και συνήθως ο χρόνος παράδοσης είναι 1-3 εργάσιμες ημέρες από τα (στοιχειά) διεύθυνση που θα μας δηλώσετε.

Το χαμηλότερο  κόστος των μεταφορικών είναι 4,50 € / 2 κιλά και 1,30€ για κάθε επιπλέον κιλό. Σε περιπτώσεις που είναι με αντικαταβολή θα υπάρχει ένα έξτρα κόστος αντικαταβολής  των 2,50€.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Παράδοση μέσω courier επιτρέπεται έως 30 κιλά. Προϊόντα πάνω από 30 κιλά και ογκώδη προϊόντα, η αποστολή τους  γίνεται με μεταφορική εταιρεία.

Το κόστος μεταφορικών συμπεριλαμβάνεται στο τιμολόγιο αγορών ή αντίστοιχα στη απόδειξη λιανικής.

β. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Για παραλαβή από την έδρα μας μπορείτε να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας και σύντομα θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για την ακριβή ώρα και ημέρα όσον αφορά για την παραλαβή των προϊόντων σας από το φυσικό μας κατάστημα.

(ωράριο λειτουργίας Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00’ με 17:00’)

γ. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Προϊόντα από 40 κιλά και πάνω και ογκώδη προϊόντα η αποστολή τους  γίνεται με μεταφορική εταιρεία στην διεύθυνση που έχει υποδείξει ο πελάτης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κόστος αποστολής διαμορφώνεται ανάλογα με τον τόπο αποστολής και το βάρος των εμπορευμάτων.

Δεν είναι εφικτή η υπηρεσία της αντικαταβολής με δυνατότητα παράδοσης με μεταφορική εταιρεία.

ΓΕΝΙΚΑ: Για αποστολές εκτός Ελλάδος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας ούτος ώστε να κανονίσουμε για τον τρόπο αποστολής – παράδοσης σε εσάς.

9. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Εάν ο πελάτης για οποιονδήποτε λόγο δεν επιθυμεί να ολοκληρώσει τη διαδικασία υποβολής παραγγελίας στο διαδικτυακό τόπου του καταστήματος, τότε δύναται να επιλέξει την εντολή «back» και να αφαιρέσει από το καλάθι αγορών, που υπάρχει στο λογαριασμό του, τα προϊόντα που είχε αρχικώς εισάγει σε αυτό προς αγορά.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑΣ

Η εκ μέρους του πελάτη ακύρωση της παραγγελίας του πριν από την παράδοση του προϊόντος λόγω μεταμελείας γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δεν έχει το είδος ακόμα τιμολογηθεί και δοθεί προς αποστολή εκ μέρους της Εταιρείας. Η ακύρωση γίνεται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) προς την Εταιρεία εκ μέρους του πελάτη. Ο πελάτης οφείλει να δηλώσει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του. Η ακύρωση δεν επέρχεται αν δεν αποσταλεί σχετική επιβεβαίωση εκ μέρους της Εταιρείας με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς τον πελάτη.

Στην περίπτωση αυτή επιστρέφεται στον πελάτη όλο το ποσό, που είχε καταβάλει για την αγορά του προϊόντος, οι πρόσθετες επιβαρύνσεις, οι φόροι και κάθε άλλη δαπάνη.

Σε περίπτωση που ο πελάτης πριν από την εκ μέρους του δήλωση ακύρωσης έχει καταβάλει την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας του και η Εταιρεία την έχει ήδη εισπράξει, τότε η Εταιρεία οφείλει μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών να επιστρέψει στον πελάτη την εισπραχθείσα αξία με τον ίδιο τρόπο, που αυτός επέσπευσε την καταβολή της. Σε περίπτωση που η αγορά εξοφλήθηκε με τραπεζική κατάθεση η προθεσμία αρχίζει από το χρόνο που ο χρήστης/πελάτης δηλώσει την ακύρωση και παράλληλα θα γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού και την αρμόδια τράπεζα, όπου ο ίδιος τυγχάνει δικαιούχος/συνδικαιούχος, και στον οποίο λογαριασμό επιθυμεί να κατατεθεί το επιστρεφόμενο τίμημα. Σε περίπτωση που έγινε εξόφληση μετρητοίς η προθεσμία αυτή αρχίζει από την παραλαβή της δήλωσης ακύρωσης της παραγγελίας και θα γίνεται κατόπιν συμφωνίας με τον πελάτη από το φυσικό κατάστημα της Εταιρείας. Τέλος σε περίπτωση που έχει γίνει χρέωση πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, τότε η Εταιρεία υποχρεούται εντός της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών από την παραλαβή της δήλωσης, να δηλώσει την ακύρωση της χρέωσης στη συνεργαζόμενη με την Εταιρεία τράπεζα, η οποία εν συνεχεία διαβιβάζει την εντολή στην εκδότρια της κάρτας του χρήστη/πελάτη τράπεζα. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει σύννομα τις υποχρεώσεις της με την δήλωση της ακύρωσης προς τη συνεργαζόμενη τράπεζα (και την επιστροφή κάθε εισπραχθέντος τιμήματος αν αυτό έχει καταβληθεί ήδη σε αυτήν μέχρι το χρόνο της ακύρωσης). Η Εταιρεία ρητά δηλώνει ότι δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα ή ευθύνη αναφορικά με τον τρόπο του αντιλογισμού του ποσού στο λογαριασμό του πελάτη από την τράπεζα που έχει εκδώσει την κάρτα του (ιδίως σε περίπτωση παραγγελίας με άτοκες δόσεις, σχετικά με το αν θα γίνει σταδιακός αντιλογισμός ή άμεση πρόωρη ωρίμανση των δόσεων κλπ) και αυτά τα θέματα ρυθμίζονται αποκλειστικά από την εκδότρια της κάρτας τράπεζα με βάση την πολιτική της και τη σύμβαση που τη συνδέει με τον πελάτη.

10. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Από την ημέρα της υποβολής της παραγγελίας του πελάτη έως και την πάροδο δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης παροχής υπηρεσιών (όταν πρόκειται τέτοια σύμβαση), ή από την παράδοση (όταν πρόκειται για προϊόντα) και μάλιστα όταν είναι πολλά στην ίδια παραγγελία από την παράδοση και του τελευταίου, ενώ όταν υπάρχει υποχρέωση παράδοσης προϊόντων σε τακτά διαστήματα από την παράδοση του πρώτου, ο πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση.

Η υπαναχώρηση αυτή είναι αναιτιολόγητη και χωρίς καμία επιβάρυνση για τον πελάτη και αν το είδος έχει ήδη παραδοθεί, ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν αμεταχείριστο, ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων, που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση. Η επιστροφή του είδους γίνεται δεκτή, μόνον εφόσον πρώτα ο αγοραστής έχει εξοφλήσει κάθε ποσό που επιβαρύνθηκε η εταιρία για την αποστολή του είδους σε αυτόν και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του είδους. Υπαναχώρηση δεν νοείται σε περίπτωση που ο πελάτης έχει χρησιμοποιήσει ή ενεργοποιήσει το είδος έστω και μια φορά οπότε το προϊόν θεωρείται πλέον μεταχειρισμένο.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με αποστολή της στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@mybarista.gr. Υπόδειγμα έντυπης δήλωσης υπαναχώρησης θα βρείτε εδώ.

Μόλις η δήλωση υπαναχώρησης περιέλθει στην Εταιρεία, εκείνη αποστέλλει στον πελάτη επιβεβαίωση της παραλαβής της δήλωσης υπαναχώρησης. Η επιβεβαίωση αφορά μόνο στη λήψη της δήλωσης και όχι στην αποδοχή της. Η αποδοχή από την Εταιρεία της δήλωσης υπαναχώρησης και της επιστροφής των χρημάτων στον πελάτη τελεί υπό την αναβλητική αίρεση της επιστροφής στην Εταιρεία του/των προϊόντος/ων για την αγορά των οποίων ασκείται το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Στην περίπτωση εμπρόθεσμης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, η Εταιρεία υποχρεούται να αποδώσει το τίμημα που εισέπραξε.

Η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη, θα γίνεται με τον ίδιο τρόπο, που έγινε η πληρωμή της αρχικής συναλλαγής και ειδικότερα:

Στην περίπτωση που η αγορά εξοφλήθηκε με χρέωση μέσω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας ως εξής: η Εταιρεία θα υποχρεούται να ενημερώσει τη τράπεζα με την οποία συνεργάζεται για τη διεκπεραίωση των συναλλαγών αυτών, για την ακύρωση της εν λόγω συναλλαγής (οπότε αυτή εν συνεχεία, εφόσον δεν τυγχάνει η ίδια εκδότρια της εν λόγω χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας, θα διαβιβάσει την ενημέρωση για την ακύρωση της συναλλαγής στην εκδότρια της κάρτας, τράπεζα για να προβεί σε ακύρωση της χρέωσης με βάση την πολιτική που εκάστοτε εφαρμόζει και τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον πελάτη). Η Εταιρεία κατόπιν της ενημέρωσης αυτής προς τη συνεργαζόμενη τράπεζα, δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που αποφασίζει η εκδότρια της κάρτας τράπεζα και ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση της τράπεζας με τον πελάτη.

Στην περίπτωση πληρωμής με μετρητά, εάν ο πελάτης είχε επιλέξει την δυνατότητα με αντικαταβολή, ήτοι εξόφληση με μετρητά κατά την παράδοση της παραγγελίας, εφόσον η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη, η επιστροφή του τιμήματος θα γίνεται με επιστροφή του ποσού σε αυτόν στον υποδεικνυόμενο από τον πελάτη αριθμό λογαριασμού Τράπεζας, στον οποίο τυγχάνει δικαιούχος/συνδικαιούχος και τον οποίο θα γνωστοποιήσει εγγράφως στην Εταιρεία (με ρητή αναφορά στο IBAN του τραπεζικού λογαριασμού και στην αρμόδια τράπεζα).

Η επιστροφή θα γίνεται το αργότερο εντός δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών τόσο του προϊόντος όσο και του τιμήματος (του τελευταίου, εντός δεκατεσσάρων -14- ημερών από την παράδοση του προϊόντος στη διεύθυνση της εταιρείας μας είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω εταιρείας μεταφορών ή ταχυδρομείου).

Η Εταιρεία δικαιούται να αποκρούσει την δήλωση υπαναχώρησης αν το είδος δεν προσφέρεται προς επιστροφή νομίμως και προσηκόντως, δηλαδή στην κατάσταση που παραδόθηκε και όχι μεταχειρισμένο. Ο πελάτης, εφόσον η Εταιρεία κατά την ελεύθερη κρίση της και κατά παρέκκλιση, δεχθεί επιστροφή μεταχειρισμένου είδους ενόψει υπαναχώρησης, ευθύνεται να αποζημιώσει την εταιρεία για την εύλογη μείωση της αξίας του είδους, λόγω της χρήσης του. Η Εταιρεία δικαιούται να συμφωνήσει με τον πελάτη την αποζημίωσή της ακόμα και με αμοιβαίο συμψηφισμό. Σε περίπτωση που η υπαναχώρηση αφορά παροχή υπηρεσιών, ο πελάτης οφείλει να καταβάλει ένα ποσό ανάλογο προς τα παρασχεθέντα μέχρι τη δήλωση υπαναχώρησης.

Εξαιρέσεις από την υπαναχώρηση

ΔΕΝ χωρεί υπαναχώρηση σε:

Συμβάσεις υπηρεσιών μετά την πλήρη παροχή της υπηρεσίας, εάν η εκτέλεση άρχισε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του πελάτη και με την εκ μέρους του αναγνώριση ότι θα απωλέσει το δικαίωμα του υπαναχώρησης μόλις η σύμβαση εκτελεσθεί πλήρως από τον προμηθευτή.

Προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας και τα οποία έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση.

Συμβάσεις κατά τις οποίες ο καταναλωτής έχει ζητήσει ειδικά επίσκεψη από τον προμηθευτή με σκοπό να πραγματοποιήσει επείγουσες επιδιορθώσεις ή την εκτέλεση εργασιών συντήρησης. Εάν, στην περίπτωση τέτοιας επίσκεψης, ο προμηθευτής παράσχει υπηρεσίες επιπλέον εκείνων που ζητήθηκαν συγκεκριμένα από τον καταναλωτή ή αγαθά πέρα από τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά κατά την εκτέλεση εργασιών συντήρησης ή κατά τις επιδιορθώσεις, το δικαίωμα υπαναχώρησης εφαρμόζεται στις εν λόγω πρόσθετες υπηρεσίες ή αγαθά.

11. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Ο πελάτης υποχρεούται κατά την παραλαβή, να αποσυσκευάσει και να ελέγξει τα προϊόντα για να επιβεβαιώσει την μη ύπαρξη εξωτερικών ελαττωμάτων, και στην περίπτωση που υπάρχουν δικαιούται να αποκρούσει την παραλαβή του είδους και να το επιστρέψει στον διανομέα, άλλως να αναγγείλει εγγράφως με την αποστολή ηλεκτρονικού αιτήματος προς την Εταιρεία την ύπαρξη αισθητικών ελαττωμάτων σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του είδους, ενώ σε περίπτωση παρόδου της προθεσμίας αυτής χάνει κάθε σχετικό δικαίωμα και θεωρείται ότι το αισθητικό ελάττωμα προκλήθηκε μετά την παράδοση. Σε περίπτωση έγκαιρης δήλωσης, η Εταιρεία υποχρεούται σε σύντομο χρόνο να προβεί σε αντικατάσταση του είδους αυτού με άλλο, χωρίς το εξωτερικό, αισθητικό ελάττωμα. Σε περίπτωση ανεπιφύλακτης παραλαβής του είδους θεωρείται ότι αυτό παραδόθηκε σε άριστη εξωτερική κατάσταση χωρίς αισθητικά ελαττώματα.

Το προϊόν πρέπει να επιστρέφεται στην ίδια κατάσταση, που είχε παραληφθεί από τον πελάτη, με τη συσκευασία του, καθώς και τα λοιπά έγγραφα (απόδειξη λιανικής κλπ.) με τα οποία συνοδεύονταν κατά την παραλαβή του από τον πελάτη.

Το προϊόν, που επιστρέφεται αντικαθίσταται με προϊόν των ιδίων χαρακτηριστικών, μάρκας, μοντέλου σε σχέση με το επιστρεφόμενο, χωρίς την ύπαρξη του ελαττώματος και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμο στο εμπόρευμα της εταιρείας μας. Εάν δεν είναι διαθέσιμο, η Εταιρεία μας ενημερώνει τον πελάτη και του δίδει δύο επιλογές, είτε να υπαναχωρήσει και να λάβει πίσω το τίμημα, που είχε καταβάλει, είτε να επιλέξει νέο προϊόν προς αγορά. Το νέο προϊόν που επιλέγει προς αγορά ο πελάτης πρέπει να είναι ίσης ή μεγαλύτερης αξίας με το επιστραφέν σε αυτό. Εάν το κόστος είναι μεγαλύτερο από το ποσό που έχει ήδη καταβάλλει ο πελάτης, επιβαρύνεται με την καταβολή της διαφοράς τους.

Επιστροφές προϊόντων με χρέωση της Εταιρείας

Η Εταιρεία βαρύνεται τόσο με τα έξοδα της επιστροφής του προς αντικατάσταση προϊόντος όσο και της αποστολής του νέου στις κάτωθι περιπτώσεις:

– Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα.

– Σε περίπτωση που κατά την παράδοση το είδος έχει συσκευασία κατεστραμμένη, ολοκληρωτικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της.

– Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα (εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο επισκευαστή που παρέχει την εγγύηση καλής λειτουργίας) ή έλλειψη ιδιότητας, η οποία ιδιότητα έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την Εταιρεία.

Στην περίπτωση κατεστραμμένης συσκευασίας, ο πελάτης δικαιούται να μην αποδεχτεί την παραλαβή του προϊόντος εξ αρχής και να ζητήσει την αντικατάστασή του, κατόπιν συνεννόησης με την Εταιρεία.

Στις περιπτώσεις επιστροφής με χρέωση της εταιρείας τα προϊόντα πρέπει να επιστρέφονται στην κατάσταση, που παρελήφθησαν από τον πελάτη και στο χρόνο που συμφωνήθηκε. Τυχόν καθυστέρηση εκ μέρους του πελάτη δικαιολογείται μόνον για λόγους ανώτερης βίας, άλλως το δικαίωμα αντικατάστασης με βάση τον παρόντα όρο χάνεται.

Για όλες τις περιπτώσεις η επιστροφή του προς αντικατάσταση προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του (εκτός αν πρόκειται ελάττωμα, που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης εκτός της περίπτωσης προϊόντος η συσκευασία του οποίου παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους). Η επιστροφή των προϊόντων με χρέωση της Εταιρείας θα πραγματοποιείται με τις εταιρείες μεταφορών, που συνεργάζεται η Εταιρεία.

Κατά την επιστροφή των προϊόντων, σε περίπτωση κατασκευαστικού ελαττώματος ή έλλειψης εγγράφως συμφωνημένης ιδιότητας και αναλόγως της περίπτωσης, θα πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση, άλλως ακύρωση της συναλλαγής, εφόσον ο πελάτης αποκρούει νομίμως τα δύο προηγούμενα, οπότε, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί τα προϊόντα από την Εταιρεία, σε περίπτωση ακύρωσης, η επιστροφή των χρημάτων στον πελάτη θα γίνεται τον ίδιο τρόπο που έγινε και η πληρωμή τους (δηλαδή με τραπεζική κατάθεση αν η  αγορά είχε εξοφληθεί μετρητοίς, με ακύρωση χρέωσης χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας σε περίπτωση αγοράς με χρέωση τέτοιας κάρτας κ.ο.κ.) με επιμέλεια της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη προς το εισπραχθέν τίμημα.

12. Ασφαλή προϊόντα – Όροι εγγύησης

Τα διατιθέμενα από την Εταιρεία προϊόντα είναι προϊόντα διαρκείας τα οποία φέρουν κάθε απαραίτητη πιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας. Τα προϊόντα συνοδεύονται από γραπτές οδηγίες χρήσης (πλην των απλών στη χρήση προϊόντων) και από γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας εύλογης διάρκειας, στην ελληνική γλώσσα, όπου αυτό προβλέπεται υποχρεωτικά από τη νομοθεσία. Το έντυπο της εγγύησης, εφόσον παρέχεται, περιλαμβάνει πάντοτε την επωνυμία και τη διεύθυνση του εγγυητή, το προϊόν στο οποίο αναφέρεται η εγγύηση, το ακριβές περιεχόμενό της, τη διάρκειά της, την τοπική έκταση ισχύος της, καθώς και τα δικαιώματα που παρέχει το εφαρμοστέο δίκαιο. Η εγγύηση της συσκευής έχει διάρκεια σύμφωνα με το κατασκευαστή από την ημερομηνία αγοράς της και επιτρέπει τη δωρεάν αποκατάσταση του προβλήματος, εφ’ όσον πληρούνται οι παρακάτω όροι:

 • Να υπάρχει η εγγύηση της αντιπροσωπείας και η απόδειξη αγοράς συσκευής.
 • Να μην έχουν αλλοιωθεί τα σταθερά στοιχεία της συσκευής (Serial No.).
 • Να μην εξαιρείται η βλάβη με βάση το έντυπο της εγγύησης του κατασκευαστή.

13. Τεχνική Υποστήριξη

Η Mybarista.gr εγγυάται την άριστη λειτουργία των μηχανημάτων και του εξοπλισμού σας μέσω του άρτια καταρτισμένου τεχνικού τμήματός μας.

Η μεγάλη εμπειρία των τεχνικών μας, οι συνεχείς μετεκπαιδεύσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, το άρτια εξοπλισμένο τμήμα, το όποιο ακολουθεί τον ακριβή εργοστασιακό τρόπο σέρβις με χρήση μόνο γνήσιων ανταλλακτικών, διασφαλίζει την τέλεια και ολοκληρωμένη συντήρηση των μηχανημάτων σας και του εξοπλισμού σας.

Καλέστε στο (+30) 2831 055908 και ένας τεχνικός μας θα βρίσκεται στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει.

14. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

Ο πελάτης αναγνωρίζει και δηλώνει ότι σε περίπτωση που έχει οποιοδήποτε πρόβλημα ή έχει δυσαρεστηθεί με το προϊόν, που έχει αγοράσει, με τη διαδικασία διεκπεραίωσης της όλης συναλλαγής, την παράδοση του προϊόντος ή για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα σχετικό με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος, θα απευθυνθεί στην εταιρεία μας εγγράφως με αποστολή της στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@mybarista.gr του σχετικού εντύπου υποβολής παραπόνων που είναι διαθέσιμο εδώ και το προσωπικό της εταιρείας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα θα επικοινωνήσει μαζί του για την επίλυση ή την κατά το δυνατό διευθέτηση του θέματος.

Εναλλακτικά μπορεί να επικοινωνήσει με το τμήμα διαχείρισης παραπόνων της εταιρείας μας στο τηλέφωνο : 28310-55908, καθημερινά κατά τις ώρες 09:00 – 17:00.

Η Εταιρεία δίδει ιδιαίτερη σημασία και προσοχή στα παράπονα των πελατών και στο βαθμό ικανοποίησής τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Τα παράπονα που έχουν υποβληθεί ανωνυμοποιούνται, μελετώνται και αξιοποιούνται από την Εταιρεία για την βελτίωση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, που παρέχει, και για την ποιοτική αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πελατών της.

Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την επίλυση όλων των αναφυόμενων θεμάτων και των υποβληθέντων παραπόνων στο βαθμό, στο χρόνο και με τον τρόπο, που επιθυμεί ο εκάστοτε πελάτης της Εταιρείας.

Γ. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ MYBARISTA.GR

Ο χρήστης οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε είδους συμπεριφορά, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρεία.

Ο εκάστοτε απλός χρήστης, εγγεγραμμένος χρήστης ή/και πελάτης κατά την πλοήγηση του στο ηλεκτρονικό κατάστημα mybarista.gr, τη δημιουργία λογαριασμού, τη διαχείριση του λογαριασμού του, την υποβολή παραγγελιών οφείλει να τηρεί τους νόμους, τους παρόντες όρους χρήσης και πολιτικές, που έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει η Εταιρεία, τους κανονισμούς, οδηγίες, αποφάσεις ανεξαρτήτων και άλλων Αρχών, κώδικες δεοντολογίας, και γενικά να πράττει, όπως ο νόμος προβλέπει και σύμφωνα με την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη. 

Πρόθεση της Εταιρείας είναι να μη συλλέγει προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. Ωστόσο, δεδομένου ότι αυτό δεν είναι εφικτό να διασφαλιστεί / επιβεβαιωθεί από την Εταιρεία, τυχόν ανήλικοι χρήστες του ιστότοπου της Εταιρείας που πιθανόν παρέχουν, μέσω αυτού, προσωπικά τους δεδομένα, θεωρούμε ότι έχουν λάβει τη συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών ή των τυχόν κηδεμόνων τους.

Ο επισκέπτης ή χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος υποχρεούται να μη χρησιμοποιεί τo ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας για:

 1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην Εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,
 2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.,
 3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
 4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,
 5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
 6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
 7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
 8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Η Εταιρεία σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων όρων αποδεκτής χρήσης, δικαιούται να προχωρήσει σε άμεση προσωρινή απενεργοποίηση του λογαριασμού του χρήστη – πελάτη, και να του τάξει προθεσμία για συμμόρφωση και άρση της παράβασης. Επίσης, μπορεί να προβεί σε προσωρινή απενεργοποίηση λογαριασμού χωρίς ευθύνη της, εάν το επιβάλλουν έκτακτοι λόγοι ασφάλειας των καταναλωτών, προστασίας δημοσίου συμφέροντος ή υπάρχει νόμιμο αίτημα ή παραγγελία δημοσίων, δικαστικών κ.λπ. Αρχών, που επιβάλλει στην εταιρεία μας τη διακοπή, καθώς και σε περίπτωση που υφίσταται ουσιώδης παραβίαση των όρων της παρούσας, που συνομολογούνται όλοι ουσιώδεις, ή σε περίπτωση που άμεσες και επείγουσες τεχνικές ανάγκες ή λόγοι καλής λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος το επιβάλλουν.

Οριστική διαγραφή λογαριασμού προϋποθέτει την προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη από την Εταιρεία, και την επανειλημμένη μη συμμόρφωσή του με τις συστάσεις της.

Περαιτέρω, ο Πελάτης – Χρήστης δεσμεύεται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε η υπηρεσία να είναι ασφαλής από πρόσβαση μη εξουσιοδοτημένων προσώπων, από απόπειρα κλοπής, δολιοφθοράς και δηλώνει ρητά ότι ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από δόλο, από αμέλειά του ή από κακή χρήση ή παράλειψη λήψης των απαραίτητων μέτρων για την προστασία του εξοπλισμού και από την κακή, μη σύννομη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του στην ιστοσελίδα μας, από την παράλειψή του να εξοπλίσει τον υπολογιστή του με τα κατάλληλα προγράμματα προστασίας από ιούς (antivirus), σύμφωνα και με τους υπόλοιπους όρους της παρούσας.

Δ. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και οι συναλλαγές μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Αποκλειστικά αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από την χρήση του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα δικαστήρια του Ρεθύμνου Κρήτης.

Ακυρότητα κάποιου όρου χρήσης ή μέρους αυτού δεν επιφέρει ακυρότητα άλλου όρου ή της Σύμβασης ή μέρους αυτής. Οι υπόλοιποι όροι παραμένουν σε ισχύ και αναπτύσσουν πλήρως τα έννομα αποτελέσματά τους.

Με την αποδοχή των όρων χρήσης ο κάθε χρήστης δηλώνει ότι έχει λάβει γνώση αυτών, τους έχει πλήρως κατανοήσει και δεσμεύεται ότι θα συμμορφωθεί με αυτούς.

Χωρίς την αποδοχή των όρων χρήσης είναι αδύνατη η δημιουργία του λογαριασμού και η αγορά μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ο εγγεγραμμένος χρήστης με την δημιουργία του λογαριασμού του στην ιστοσελίδα μας και την αποδοχή των όρων χρήσης, παρέχει ρητή εξουσιοδότηση στην Εταιρεία και συναινεί στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, που ο ίδιος έχει παράσχει για την εγγραφή του στην ιστοσελίδα (επώνυμο, όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Σε κάθε περίπτωση, ο εγγεγραμμένος χρήστης διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, διόρθωσης αυτών, καθώς και αντίρρησης στην επεξεργασία τους. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα όποτε το επιθυμεί να προβεί σε διαγραφή του λογαριασμού του.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο πελάτης της Εταιρείας κατά τη διαδικασία υποβολής της παραγγελίας συμπληρώνει στην ηλεκτρονική φόρμα τα προσωπικά στοιχεία, που του ζητούνται (όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Με την υποβολή της παραγγελίας και την αποδοχή των όρων χρήσης συναινεί στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων που ο ίδιος έχει παράσχει κατά τη διαδικασία θέσης της παραγγελίας από την εταιρεία μας. Σε κάθε περίπτωση, ο εγγεγραμμένος χρήστης διατηρεί το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, διόρθωσης αυτών καθώς και αντίρρησης στην επεξεργασία τους.

Ο πελάτης ή εγγεγραμμένος χρήστης οφείλει κατά τη δημιουργία λογαριασμού στο διαδικτυακό χώρο του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας και για την υποβολή παραγγελιών να δηλώνει τα πραγματικά προσωπικά του στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας. Ο πελάτης -εγγεγραμμένος χρήστης οφείλει να ενημερώσει το λογαριασμό του σε περίπτωση μεταβολής ή τροποποίησης των στοιχείων του (ιδίως τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ – ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η Εταιρεία είναι υπεύθυνη επεξεργασίας και οφείλει να διαχειρίζεται και να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών και των χρηστών του ιστότοπου σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (679/2016), καθώς και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των ατόμων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα δεδομένα των επισκεπτών (Όνομα, Επώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, κλπ.), εφόσον αυτά έχουν καταχωρηθεί μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας για την επικοινωνία μαζί τους.

α. Πηγές συλλογής δεδομένων

Όταν ο πελάτης επισκέπτεται ένα από τα σημεία πώλησης μας (π.χ. ιστοσελίδα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης), η Εταιρεία του ζητάει κάποιες πληροφορίες προκειμένου να τον εξυπηρετήσει. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Δεδομένα ταυτοποίησης και επικοινωνίας όπως όνομα, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται κατά την αγορά ενός προϊόντος από το ηλεκτρονικό κατάστημα ή με την πρώτη εγγραφή του πελάτη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Εταιρείας, π.χ. όταν κάνει μια έρευνα αγοράς, ένα σχόλιο στις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Twitter, YouTube), συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό της Εταιρείας κλπ.
 • Πληροφορίες λογαριασμού χρήστη, όπως όνομα χρήστη και άλλα αναγνωριστικά ή διαπιστευτήρια που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση του πελάτη στις υπηρεσίες της Εταιρείας στο διαδίκτυο.
 • Πληροφορίες συσκευής.
 • Διεύθυνση IP και δεδομένα Cookies, που συλλέγονται κατά την πρόσβαση του πελάτη στους ιστοτόπους της Εταιρείας.
 • Τοποθεσία.

Περιπτώσεις στις οποίες η Εταιρεία ζητάει από τον πελάτη να της παράσχει τα προσωπικά του δεδομένα:

 • Όταν αγοράζει προϊόντα μέσω του ιστοτόπου της Εταιρείας.
 • Όταν επικοινωνεί για την επίλυση ζητημάτων σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες, που έχει ήδη λάβει.
 • Όταν εγγράφεται για να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Εταιρείας.
 • Όταν ζητάει να λαμβάνει ενημερώσεις σχετικά με προωθητικές ενέργειες μάρκετινγκ.
 • Όταν συμμετέχει σε έναν από τους διαγωνισμούς της Εταιρείας ή όταν συμπληρώσει μια από τις έρευνες πελατών της Εταιρείας.
 • Όταν υποβάλλει αιτήματα.

β. Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων

Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη για τον σκοπό της σύναψης και εκτέλεσης μίας σύμβασης, μεταξύ άλλων για την :

 • επεξεργασία και ολοκλήρωση παραγγελιών και πληρωμών για προϊόντα και υπηρεσίες που έχει αγοράσει ο πελάτης ή για επιστροφή χρημάτων.
 • ανταπόκριση σε αιτήματα σε σχέση με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχει αγοράσει ο πελάτης.

Έτσι, όταν ο πελάτης υποβάλλει μια παραγγελία προς την Εταιρεία, η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη στο μέτρο του αναγκαίου (ενδεικτικά δεδομένα ταυτοποίησης, επικοινωνίας, πληρωμής), προκειμένου να μπορέσει να αποστείλει στον πελάτη ή να παράσχει το προϊόν ή την υπηρεσία, να επιβεβαιώσει ότι έχει γίνει η καταβολή του τιμήματος και σε δεύτερο χρόνο να ανταποκριθεί σε σχετικά αιτήματα του πελάτη, όπως αλλαγή προϊόντος, ενεργοποίηση εγγύησης κλπ.

Επιπλέον, η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιήσει και να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη, εφόσον ο πελάτης έχει δώσει τη συγκατάθεση του για τα ακόλουθα:

 • ενημέρωση πότε ένα προϊόν είναι ξανά διαθέσιμο,
 • να επικοινωνήσει η Εταιρεία με τον πελάτη μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή γραπτού μηνύματος σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της, διαγωνισμούς, προσφορές, προωθήσεις ή ειδικές εκδηλώσεις,
 • προωθητικές ενέργειες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ή με υπηρεσίες που προσφέρουν οι συνεργάτες της Εταιρείας και που η Εταιρεία πιστεύει ότι πιθανόν να ενδιαφέρουν τον πελάτη, σε περίπτωση που έχει λάβει την συγκατάθεση του για να επικοινωνήσει η Εταιρεία μαζί του,
 • να παρέχει η Εταιρεία στον πελάτη υλικό που τον ενδιαφέρει κατά την πλοήγηση στον ιστότοπό της,
 • να ενημερώνεται ο πελάτης για προωθητικές ενέργειες (στις οποίες η Εταιρεία βασίζεται στη συγκατάθεση του πελάτη), π.χ. να προσαρμόζει τις επικοινωνίες ή να στέλνει στοχευμένα μηνύματα μέσω των κοινωνικών δικτύων και πλατφόρμες τρίτων,

γ. Έννομο συμφέρον

Η Εταιρεία ενδέχεται να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα του πελάτη, όποτε είναι απαραίτητο βάσει των νόμιμων συμφερόντων της ως επιχείρηση για τους ακόλουθους σκοπούς:

 • να παρέχει υποστήριξη στους πελάτες της, να απαντάει και να επικοινωνεί μαζί τους σχετικά με τα αιτήματά τους,
 • να απαντάει σε ερωτήσεις, παράπονα, απαιτήσεις και σχόλια,
 • να διεξάγει κάποιες αναλύσεις δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας των καταναλωτών, της ανάλυσης των τάσεων και της οικονομικής ανάλυσης,
 • να ενημερώνει τον πελάτη για προϊόντα και υπηρεσίες παρόμοια με αυτά, που έχει αγοράσει από την Εταιρεία, εφόσον ο πελάτης δεν εκφράζει αντιρρήσεις στη σχετική ενημέρωση.
 • να λειτουργεί, να αξιολογεί και να βελτιώνει τις δραστηριότητες της, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τον προσδιορισμό της αποτελεσματικότητας των πωλήσεων, του μάρκετινγκ και των διαφημιστικών προσπαθειών της, ανάλυση και βελτίωση των προϊόντων, των προσφορών, των προωθητικών ενεργειών και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και άλλων τεχνολογιών,
 • να χρησιμοποιεί ή να αποκαλύπτει προσωπικά δεδομένα του πελάτη (για παράδειγμα σε σχέση με έρευνα από δημόσια αρχή), όπου η Εταιρεία έχει νόμιμο δικαίωμα ή καθήκον,
 • να διατηρεί το δικαίωμα επικοινωνίας με τον πελάτη αναφορικά με ληξιπρόθεσμες οφειλές είτε απευθείας είτε μέσω τρίτων συνεργατών,
 • για την προστασία, τον εντοπισμό και την πρόληψη απάτης και άλλων εγκληματικών ενεργειών, αξιώσεων και άλλων υποχρεώσεων,
 • για την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών, προκειμένου η Εταιρεία να λάβει μέτρα για την προστασία των πληροφοριών του πελάτη από απώλεια, ζημιά, κλοπή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση,
 • για τη θεμελίωση, άσκηση και ικανοποίηση των νομικών αξιώσεων της Εταιρείας.

δ. Συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις

Η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη, για να συμμορφωθεί με τις έννομες υποχρεώσεις της, όπως:

 • να εκπληρώσει τις φορολογικές, λογιστικές και άλλες συναφείς υποχρεώσεις της από τον νόμο,
 • να ανταποκριθεί σε αιτήματα δημοσίων αρχών ή δικαστηρίων,
 • να επαληθεύσει την ακρίβεια των δεδομένων που διατηρεί για τον πελάτη,
 • να επικοινωνήσει με τον πελάτη εάν υπάρχει πιθανός κίνδυνος για την ασφάλεια του από κάποιο προϊόν που αγόρασε ή για την ανάκλησή του,
 • Κάθε άλλη υποχρέωση της Εταιρείας, που προβλέπεται ρητώς στην ισχύουσα νομοθεσία.

ε. Συγκατάθεση

Η Εταιρεία δύναται να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη, κατόπιν πρότερης, ελεύθερης, ρητής και πληροφορημένης συγκατάθεσής του, για την χρήση αυτοματοποιημένων πληροφοριών για την εξατομίκευση της εμπειρίας των επισκεπτών στις υπηρεσίες της Εταιρείας μέσω διαδικτύου και παροχής υλικού (συμπεριλαμβανομένης και της διαφήμισης) προσαρμοσμένου στο ενδιαφέρον του πελάτη και στο τρόπο με τον οποίο περιηγείται στις υπηρεσίες της Εταιρείας μέσω διαδικτύου.

στ.  Άλλοι οργανισμοί και άτομα

Η Εταιρεία δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να μεταφέρει τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη σε άλλους οργανισμούς, όπως για παράδειγμα:

 • Εάν της ζητηθεί από δημόσια ή δικαστική αρχή.
 • Εάν της ζητηθεί από οργανισμούς πρόληψης κατά της απάτης για την αποφυγή πιθανών τέτοιων ενεργειών (π.χ. Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος).
 • Εάν τρίτα πρόσωπα επιδιώκουν να θεμελιώσουν, ασκήσουν και υποστηρίξουν νομικές αξιώσεις τους και στο πλαίσιο αυτό αιτούνται να τους διαβιβαστούν κάποια προσωπικά δεδομένα του πελάτη, μετά από προσεκτική εξέταση των αιτημάτων αυτών και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της νομοθεσίας, η Εταιρεία θα τους διαβιβάσει τα απολύτως αναγκαία δεδομένα του πελάτη προς το σκοπό αυτό, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον πελάτη.

ζ.  Αυτοματοποιημένες αποφάσεις

Η Εταιρεία μερικές φορές χρησιμοποιεί συστήματα για να λάβει αυτοματοποιημένες αποφάσεις βάσει προσωπικών πληροφοριών που έχει (ή επιτρέπεται να συλλέγει από άλλους) σχετικά με τον πελάτη ή την επιχείρηση του. Αυτό την βοηθά να διασφαλίσει ότι οι αποφάσεις της είναι γρήγορες, δίκαιες, αποτελεσματικές και σωστές, με βάση αυτά που γνωρίζει.

Στις περιπτώσεις αυτές η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του πελάτη θα γίνεται είτε δυνάμει της προηγούμενης ρητής συγκατάθεσής του είτε όταν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης (πώλησης κλπ).

Στην περίπτωση που η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης, αυτή θα γίνεται προκειμένου να διασφαλιστεί δυνητικά υψηλότερο βαθμό συνέπειας ή αντικειμενικότητας της διαδικασίας λήψης αποφάσεων (π.χ. μέσω της μείωσης της πιθανότητας ανθρώπινου σφάλματος, δημιουργίας διακρίσεων και κατάχρησης εξουσίας), να μειωθεί ο κίνδυνος ο πελάτης να μην πληρώσει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες που αγοράζει, να έχει η Εταιρεία τη δυνατότητα να κοινοποιεί αποφάσεις εντός συντομότερων προθεσμιών και να βελτιώσει την αποδοτικότητά της.

η. Marketing

Όταν ο πελάτης εγγράφεται στη λίστα αποδεκτών προωθητικών ενεργειών της Εταιρείας, δηλαδή όταν συγκατατίθεται στη λήψη προωθητικών μηνυμάτων, η Εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία που της παρέχει (π.χ. διεύθυνση email, λογαριασμό χρήστη, όνομα χρήστη σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης), για να τον ενημερώνει για τα νέα προϊόντα, υπηρεσίες ή προσφορές της, καθώς και τα εταιρικά νέα της και για όσο χρόνο η συγκατάθεσή του είναι ενεργή.

Επίσης, μετά την ολοκλήρωση μιας αγοράς (προϊόντος ή υπηρεσίας) και την αναντίρρητη εγγραφή του πελάτη στο πελατολόγιο της Εταιρείας, η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα στοιχεία του για να τον ενημερώσει για τα τελευταία προϊόντα, υπηρεσίες ή προσφορές της, να επικοινωνήσει μαζί του εάν πρέπει να λάβει ή να του παρέχει πρόσθετες πληροφορίες, αλλά και να ελέγχει κάθε τόσο ότι ο πελάτης είναι ικανοποιημένος με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της Εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία σέβεται την επιθυμία του πελάτη να λαμβάνει ή όχι προωθητικά μηνύματα από την Εταιρεία και έχει αναπτύξει κατάλληλες εσωτερικές διαδικασίες.

Ο πελάτης μπορεί να ζητήσει να μη λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα, ανάλογα με το μέσο αποστολής τους (πχ με επιλογή unsubscribe που βρίσκετε στο τέλος κάθε προωθητικού email, με δωρεάν αποστολή μηνύματος αν έχει λάβει sms, τηλεφωνικά αν έχει λάβει χώρα τηλεφωνική προώθηση, κλπ).

Οποιαδήποτε στιγμή ο πελάτης μπορεί να ζητήστε την επανενεργοποίηση της λήψης προωθητικών μηνυμάτων, όπως και την (εκ νέου) διακοπή αποστολής τους.

θ. Δικαιώματα του πελάτη

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να ασκήσει τα εξής δικαιώματα:

Πρόσβασης και Ενημέρωσης

Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να αποκτήσει πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα η Εταιρεία έχει συλλέξει, για ποιόν σκοπό τα έχει συλλέξει, για τη νομική βάση επεξεργασίας, για πόσο χρόνο θα τα διατηρήσει, τους αποδέκτες και την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης απόφασης.

Διόρθωσης: Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να διορθώσει τυχόν ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη ή ακόμη να συμπληρώσει επιπλέον πληροφορίες για τον πελάτη, υπό την προϋπόθεση ότι της προσκομίζει τα απαραίτητα έγγραφα, που πιστοποιούν την ανάγκη διόρθωσης ή συμπλήρωσης.

Περιορισμού και εναντίωσης επεξεργασίας: Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να περιορίσει ή και να αποκλείσει την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων εάν αμφισβητήσει την ακρίβεια των πληροφοριών που η Εταιρεία διατηρεί για εκείνον, εάν αντιληφθεί ότι η Εταιρεία επεξεργάζεται τα δεδομένα του με παράνομο τρόπο ή εάν δεν θέλει πλέον να λαμβάνει προωθητικά μηνύματα για προϊόντα και υπηρεσίες της Εταιρείας.

Φορητότητας: Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία να μεταφέρει τα προσωπικά του δεδομένα σε κάποιον άλλον οργανισμό για τον πελάτη.

Διαγραφής: Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από την Εταιρεία γραπτώς να διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα του, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα σε σχέση με τον σκοπό που συλλέχθηκαν ή εάν ανακαλεί τη συναίνεση του για την επεξεργασία αυτών και στις άλλες περιπτώσεις που προβλέπει ο ΓΚΠΔ.

Σας ενημερώνουμε ότι εάν επιθυμείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μέσω αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο: info@mybarista.gr .

Στην εν λόγω αίτηση θα πρέπει να έχετε επισυνάψει όλα τα απαραίτητα έγγραφα, το δε αίτημα θα επεξεργαστεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης, παρόλα αυτά, αυτό μπορεί να παραταθεί έως και δύο μήνες, όταν ένα αίτημα είναι πολύπλοκο ή υποβάλλονται ταυτόχρονα πολλά αιτήματα.

Σας επισημαίνουμε ότι η υποβολή του αιτήματος γίνεται δωρεάν, εντούτοις μπορεί να εφαρμοστεί ένα «εύλογο τέλος» όταν ένα αίτημα είναι προφανώς αβάσιμο ή υπερβολικό, ιδίως αν είναι επαναλαμβανόμενο.

Σε κάθε περίπτωση, σας ενημερώνουμε ότι οι κατηγορίες δεδομένων που κατ’ αρχήν η Εταιρεία συλλέγει είναι απολύτως απαραίτητες για την ικανοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεών της έναντι των πελατών της, για τη συμμόρφωσή της σε υποχρεώσεις που απορρέουν από το νόμο και για την ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της. Η Εταιρεία έχει δικαίωμα να μην κάνει δεκτό κάποιο αίτημα του πελάτη (όπως για παράδειγμα το δικαίωμα διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας), αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο ΓΚΠΔ ή δεν αποδεικνύεται επαρκώς. Στην περίπτωση αυτή, όπως και σε κάθε αίτημα του πελάτη, η Εταιρεία θα του απαντήσει εγγράφως σύμφωνα με τους παραπάνω χρόνους.

ι. Χρόνος διατήρησης προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα των πελατών για όσο διάστημα είναι πελάτες της. Αφού κάποιος σταματήσει να είναι πελάτης, η Εταιρεία θα διατηρήσει τα δεδομένα του για διάστημα έως και 10 έτη, μετά την τελευταία του αγορά κατά την οποία η Εταιρεία χρησιμοποίησε τα προσωπικά του δεδομένα, υπό την επιφύλαξη ύπαρξης νομοθεσίας, που επιβάλλει τη διατήρηση των δεδομένων των πελατών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Επίσης, η Εταιρεία δύναται να τα διατηρήσει, για να ενημερώσει τους πελάτες της για τυχόν ανακλήσεις προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα διασφαλίσει ότι τα δεδομένα των πελατών της θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς αυτούς. Τέλος, η Εταιρεία θα διατηρεί τα δεδομένα του πελάτη για όσο χρονικό διάστημα έχει ενεργή συναίνεση για τους λόγους που αυτή έχει δοθεί.

κ. Μέτρα ασφαλείας

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών των πελατών της από απώλεια, καταστροφή και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αλλοίωση από τρίτους.

λ. Σύνδεσμοι σε άλλους ιστότοπους

Ο ιστότοπος της Εταιρείας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, που εκτελούνται από άλλους οργανισμούς, τους οποίους δεν ελέγχει. Σε περίπτωση, που ο πελάτης οδηγηθεί μέσω τους ιστότοπου της Εταιρείας σε ιστότοπο τρίτου, παρακαλείται να διαβάσει τις δηλώσεις απορρήτου τους.

μ. Μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Google, YouTube, Instragram και Twitter για να προωθήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της και να ενημερώνει το κοινό σχετικά με τα νέα της Εταιρείας. Κατά την αλληλεπίδραση του πελάτη (like, follow, σχόλια) με αυτά, γίνεται επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την Εταιρεία κατ’ αρχήν αναφορικά με το όνομα (ή και τη φωτογραφία) χρήστη, που χρησιμοποιεί όπως και των προτιμήσεών του. Τα δεδομένα αυτά, ανακατευθύνονται προς τον ιστότοπο της Εταιρείας, εξασφαλίζοντας εξατομικευμένη πληροφόρηση. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παράσχουν στην Εταιρεία ανωνυμοποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για τις προτιμήσεις και άλλες πληροφορίες των επισκεπτών των σελίδων της σε αυτά, αλλά προβαίνουν και σε επεξεργασία των δεδομένων αυτών για τους δικούς τους σκοπούς, όπως αυτοί κάθε φορά αναγράφονται στις οικείες πολιτικές απορρήτου.

ν. Εάν επιθυμείτε διευκρινίσεις ή να υποβάλλετε καταγγελία σχετικά με την πολιτική αυτή, τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μέσω αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο: info@mybarista.gr .

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Τα υπολογιστικά, αποθηκευτικά και πληροφοριακά συστήματα της Εταιρείας, που υποστηρίζουν την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, προστατεύονται με σύγχρονα μέσα τεχνικής ασφάλειας. Υπάρχει προστασία από κακόβουλο λογισμικό όλων των συστημάτων της εταιρείας μας, των προσωπικών υπολογιστών του προσωπικού μας όσο και των διακομιστών, όπου αποθηκεύονται τα δεδομένα των πελατών και τα στοιχεία των αγορών τους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω προγραμμάτων αντιϊκών και με χρήση τειχών ασφαλείας, στην εκάστοτε αναβαθμισμένη έκδοσή τους.

Οι χρήστες έχουν την ελευθερία να διαχειριστούν τους λογαριασμούς των χρηστών. Η διαδικασία για τη διαχείριση των λογαριασμών περιλαμβάνει τη δυνατότητα για προσθήκη, μεταβολή στοιχείων και διαγραφή λογαριασμού. Ο κάθε εγγεγραμμένος χρήστης διαθέτει δικό του προσωπικό κωδικό πρόσβασης.

Η ορθή ταυτοποίηση και αυθεντικοποίηση των χρηστών εξασφαλίζεται με την υιοθέτηση κατάλληλων μέτρων. Τα μέτρα αυτά περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΩΝ / ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ / ΠΕΛΑΤΩΝ

Το ελάχιστο μήκος των συνθηματικών, που μπορεί να εισάγει ο εκάστοτε χρήστης της ιστοσελίδας για τη δημιουργία λογαριασμού, είναι 8 χαρακτήρες. 

Το συνθηματικό πρέπει να αποτελείται από συνδυασμό τόσο γραμμάτων όσο και αριθμών.

Ο εγγεγραμμένος χρήστης / πελάτης οφείλει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για να αποτρέπεται η παράνομη χρήση των συνθηματικών του και του λογαριασμού του στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας. Σε κάθε περίπτωση η υποβολή παραγγελίας μέσω του λογαριασμού του πελάτη και με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών, θεωρείται ότι γίνεται από τον ίδιο τον πελάτη.

Απώλεια κωδικού πρόσβασης

Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης του εγγεγραμμένου χρήστη ή πελάτη, ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του από τρίτον, ο εγγεγραμμένος χρήστης ή πελάτης της Εταιρείας οφείλει άμεσα να προβεί σε αλλαγή του κωδικού του. Εάν αυτό για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι εφικτό, οφείλει να απευθύνεται άμεσα στην Εταιρεία αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: info@mybarista.gr .

Κατά το χρονικό διάστημα μέχρι την αλλαγή του κωδικού ή μέχρι να ενημερωθεί η Εταιρεία και να προβεί στην απενεργοποίηση του κωδικού και τη δημιουργία νέου, ο εγγεγραμμένος χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά και μόνον αυτός για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκύψει σε αυτόν ή την Εταιρεία από την παράνομη και μη εξουσιοδοτημένη χρήση των κωδικών του και του λογαριασμού του.

Διαδικασία ανάκτησης κωδικού

Εάν ο χρήστης ξεχάσει τον κωδικό του, μπορεί να τον ανακτήσει επιλέγοντας την αντίστοιχη εντολή «Χάσατε τον κωδικό σας;», που βρίσκεται κάτω από το σημείο εισαγωγής των στοιχείων, που απαιτούνται για την είσοδο στο λογαριασμό, που έχει δημιουργήσει στην ιστοσελίδα της Εταιρείας.

Αδρανοποίηση Υπολογιστή

Εάν ο Χρήστης όντας συνδεδεμένος με το λογαριασμό του στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, παραμείνει ανενεργός για 10 λεπτά, αποσυνδέεται αυτόματα.

Προσωπικό της Εταιρείας

Το προσωπικό της Εταιρείας είναι ενήμερο για την παρούσα πολιτική ασφάλειας δεδομένων και έχει δεσμευτεί για την τήρηση αυτής. Σε περίπτωση δε που η πολιτική ασφάλειας παραβιαστεί, είναι ενημερωμένο και ειδικά εκπαιδευμένο για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί προκειμένου να αντιμετωπίσει τα σχετικά συμβάντα / περιστατικά ασφαλείας.

ΣΤ. COOKIES

Η Εταιρεία μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται μόνο για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της Εταιρείας και για λόγους marketing. Ο επισκέπτης / χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να ρυθμίσει το διακομιστή (browser) του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες ή να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του, δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

X